นับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ ภายใต้สโลแกน “ร้อยเอ็ดเขต ๑ มุ่งมั่นร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล สู่สันชัยระดับชาติ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นประธานในโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ ภายใต้สโลแกน “ร้อยเอ็ดเขต ๑ มุ่งมั่นร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล สู่สันชัยระดับชาติ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ซึ่งมีจุดเน้นเพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เพราะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔