นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามศักยภาพ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล ต่อยอดให้นักเรียนมีทักษะตามที่ สพฐ. กำหนด ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1