นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding for teacher) C4T ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding for teacher) C4T ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) coding for teacher (C4T) ณ ห้องประชุมพลาญชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1