ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสุกิจ กลางสุข ,นายปริญญา นวลรักษา ,นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในการประเมินข้อมูลสาธารณะ ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1