นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการรับงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานโครงการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการรับงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานโครงการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1