(14 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (14 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  ในการสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพา สนามสอบโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง สนามสอบโรงเรียนเวฬุวันวิทยา อำเภอธวัชบุรี สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)