นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

📍วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  📰 “ผอ.เขตพบเพื่อนครู“ 📰 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

      นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อม นายสุกิจ กลางสุข, นายปริญญา นวลรักษา, นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อพบปะ มอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และชี้แจงแนวทาง กุลยุทธ์ จุดเน้น บทบาทหน้าที่ รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด