นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ซึ่งเป็นหน่วยอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาลูกเสือ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งส่งเสริมให้หลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาต่อไป ณ ณ หอประชุมอาคารชิวมัตชุชิตะ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)