สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ที่ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ที่ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในครั้งนี้ได้ พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 ผ่านรายการ facebook live ณ ห้อง live room สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1