ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ A ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)