นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 – 2 และ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 48 ราย ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด