การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (cluster –12) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาฯ โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (cluster –12) ครั้งที่ 3/2564ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีบุคคลสำคัญด้านการศึกษาและเครือข่ายการมีส่วนร่วม สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา มาพบปะผู้เข้าประชุมดังต่อไปนี้ นายเจริญ แซ่เต็ง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภารกิจใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม แนะนำสถานที่และภารกิจมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (cluster – 12) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา, พิจารณาเรื่องการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster – 12),การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster – 12), การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด