o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ตุลาคม2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ธันวาคม-2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มกราคม-2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กุมภาพันธ์-2564-1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มีนาคม-2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-เมษายน-2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤษภาคม-2564

8-กค-รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใ-1