คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน
ผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร