คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการตามภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คือมือการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

คู่มือการขอหนังสือรับรอง

คู่มือการขอทําบัตรข้าราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

คู่มือการให้บริการการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

คู่มือการให้บริการ
การควบคุมพัสดุ(การเบิก-จ่ายพัสดุ)

คู่มือการให้บริการ
นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติตดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ  การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการขอทำบัตรข้าราชการ

คู่มือการขอหนังสือรับรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

คู่มือการให้บริการ
นายนุกูล ศรีโอษฐ์

คู่มือการให้บริการ
นางสาวพุทธชาติ ศิริราช


คู่มือการให้บริการ
นางสาวหนึ่่งฤท้ย มะลาไวย์

คู่มือการให้บริการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการให้บริการ
นางสาวจิราภรณ์ ทรายทอง

คู่มือการให้บริการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา