สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Read more