ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566