คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


กลุ่มกฎหมายและคดี

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1