ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคาม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 การพัฒนาการศึกษาไทยในเขตตรวจราชการที่ 12 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ เขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1