ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและจะได้รับฟังข้อมูลในแต่บริบทของพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ covid-19 สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1