ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้ศึกษางานวิจัย  สังเคราะห์ผลการวิจัย  และนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ให้ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และได้แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  จึงขอแจ้งรายชื่อข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการคัดเลือก  เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน ๔๓ โครงการ ได้แก่

ที่ ชื่อเครือข่ายโรงเรียน ชื่อประธาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้ง/โรงเรียน

ที่เป็นสนามสอบ

โรงเรียนบ้านมะอึ นายวัชระ  ป้านภูมิ อำเภอธวัชบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) นายประสิทธิ์  เศษวงศ์ อำเภอศรีสมเด็จ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1