สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา.09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  พร้อมด้วย นายสุกิจ กลางสุข นายปริญญา นวลรักษา นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต บันทึกข้อตกลง(MOU) ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นนโยบายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้ได้มีความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เจตจำนงสุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ห้องประชุมโรงแรม M Grand