ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรม MGrand นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  พร้อมด้วย นายสุกิจ กลางสุข นายปริญญา นวลรักษา นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (Intergrity & Transparency Assessment : ITA online) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด