รวมกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

วิธีการออกคำสั่งเกี่่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1