มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายการต่อต้านการรับสินบนและป้องกันทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายการต่อต้านการรับสินบนและป้องกันทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1