ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

ข้อมูลบุคคล   

ชื่อ-สกุล  นายสุภาพ นามสกุล วงษามาตย์  บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๖ ตรอก / ซอย –  ถนน – แขวง / ตำบลนิเวศน์ เขต / อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088 -9545 – 942   E-mail [email protected]

คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. วุฒิปริญญาตรี

  • คุรุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์  จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธุรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

3.วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา (กศ.ม) จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

  • ปีที่  1  พ.ศ. 2552     รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  • ปีที่  2  พ.ศ. 2553    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1

  • ปีที่  3  พ.ศ. 2560    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

  • ปีที่  4  พ.ศ. 2562    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1