ผู้บริหารระดับสูง

ติดต่อผู้บริหาร

ชื่อ สกุลตำแหน่งโทรศัพท์e-mail address
นายสุภาพ วงษามาตย์ผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10889545942[email protected]
นายประเสริฐ วรสารรองผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10936591569[email protected]
นายสุชาติ พุทธลารองผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10657183398[email protected]
นายสุภชัย ปุริสายรองผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10899248071[email protected]
นายบุญถิ่น มหาสาโรรองผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10632544619[email protected]
นางศิริวรรณ พลเศษรองผู้อำนวยการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10951684742[email protected]
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล043-513003[email protected]
นางเบญจพร สุทธิประภาผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-513003[email protected]
นายไกรศักดิ์ ภูศรีผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน043-513003[email protected]
นายวัชรา รัฐถาวรผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา088-582-5664[email protected]
นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน043-513003[email protected]
นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชรผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์043-513003[email protected]
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรีผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี043-513003[email protected]
นายสมัย สลักศิลป์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล043-513003[email protected]
นายดำริ จันทรวิภาคผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา043-513003[email protected]
นายทศพล ศรีษะภูมิผอ. กลุ่มอำนวยการฯ043-513003[email protected]

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1