ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ปิดประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1