บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวัชรา รัฐถาวร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ สังฆะวัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาฐการพิเศา

นายเอกชัย กมลเลิศ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางยุภาพิน ทึนหาร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาพร รดางรงค์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุพจน์ บานไธสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอารยา รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอาภรณ์ อนันตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสิรภัทร สิทธานนท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรุตา คณะเสนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษา

พนักงานพิมพ์

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนารี โพธิรุด

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางอภันตรี มงคลรัฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ เถาว์ทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวสุปราณี สาขี

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางธัญญภักดิ์ มูลมาก

ลูกจ้างชั่วคราว

 

กลุ่มอำนวยการ

นายทศพล ศีรษะภูมิ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางนันทพร สุนรบดี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวัฒนกร ไกรยศรี

ช่างปูน ช 4

นายสัมพันธ์ ทองสุทธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2

นายวัฒนา ศรีโซ้ง

ช่างปูน ช 4

นายพรชัย ตรีพงษ์

พนักงานธุรการ ส 4

นายมนัส  อาวรณ์

ช่างปูน ช 4

นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมชาย วินทะไชย

ยามรักษาการณ์

นายวราวุฒ มีบุญ

ยามรักษาการณ์

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเบญจพร สุทธิประภา

ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางวงค์เดือน ชูมนต์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน พิมพ์วิชัย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสุภาวดี  คำสวาสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว ปิยะธิดา ปริพุฒ

นักจิตวิทยา

นางสาว ขวัญจิรา ชุมพล

ลูกจ้างชั่วคราว

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางเย็นใจ  อินทร์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางนัฐชรียา ผิวหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส.อ.หญิงปิยะนารถ ดิษฐาเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจิดาภา จันทรางศุ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายดำริ จันทรวิภาค

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

พันจ่าตรี พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า

นิติกรปฏิบัติการ

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

นายสมัย สลักศิลป์

ผอ.กลุ่มเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายไกรศักดิ์ ภูศรี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1