การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม Big Cleaning Day “จิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ”

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1