การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด

คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1