การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน โรงเรียนสุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 : ITA Online 2020)

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ทุกวันจันทร์

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1