การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1