การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 30 กันยายน 2562

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1