เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

November 14, 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

June 26, 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

February 28, 2562

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

February 11, 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6/49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6/49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

December 26, 2561

แผนการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖/๔๙

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

December 20, 2561