นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 กันยายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ 2564  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ และเพื่อให้เกิดการพัฒนา จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1