ผลการทดสอบ O-NET 62

สรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562
• คะแนนเฉลี่ยชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนนภาษาอังกฤษ 11 คน คณิตศาสตร์ 16 คน
• คะแนนเฉลี่ยชั้น ม.3 พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่มสาระ
• คะแนนเฉลี่ยทั้งสองระดับชั้น สูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ สพป.)

สัมพันธ์ เอกรักษา : ผู้รายงาน