คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVIC-19

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดได้รับทราบร่วมทั้งแนวทางในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ มีการให้บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งจุดคัดกรอง ลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการโดยการบันทึกลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนทุกทางเข้า-ออก หากพบว่า บุคลากรในสังกัดมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส อนุญาตให้กลับบ้านได้และเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาพร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกทางเข้าออก จากการปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองพบว่าผู้มาติดต่องานราชการและบุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤติเชื้อร้ายไปได้ด้วยดี