OBEC AWARDS ปี 2562 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 11 -13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ปี 2562 ครั้งที่ 9

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1