ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 24 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้จัดประชุมปฏิบัติการประเมินโครงงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนิเทศธำรง