ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก่อนการประชุมได้มีการคัดกรองผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019 จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะผู้บังคับบัญชาและคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ได้็มีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและนำผลการประชุมไปแจ้งต่อคณะครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติต่อไป