ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)