จัดสรรงบประมาณตามโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าบออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม 2.2