ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET62

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่(ผ่านมา) นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ตของนักเรียนในสังกัดรวมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของนักเรียนชั้นป.6และ ม.3 พร้อมกันทั่วไปเทศ โดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการกำกับห้องและหัวหน้าศูนย์ได้ดำเนินการในการแจกกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบรวมถึงการรวบรวมกระดาษคำตอบส่งคืนศูนย์สอบให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของ สทศ.อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้ผู้บริหารและครูทุกคนได้ให้ความสำคัญของการทดสอบ NT และ RT รวมไปถึงการทดสอบปลายภาคของนักเรียนในช่วงเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน และคาดหวังว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน