กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันสมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก สพม.เขต 27,สก.สค.ร้อยเอ็ด,กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด,วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด,ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด,ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด มีครูทั้งในประจำการและนอกประจำการเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน ทั้งนี้การจัดงานวันครูทุกปีก็เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทำประโยชน์ต่อการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” สำหรับการจัดกิจกรรมวันครูในปีนี้ มีพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย และพิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน