เปิดรั้วโรงเรียนบ้านมะอึ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนและเปิดชั้นเรียน (Open House and Open Class) ณ โรงเรียนบ้านมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวัชระ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ กล่าวว่า กิจกรรมการเปิดรั้วโรงเรียนและเปิดชั้นเรียน (Open House and Open Class) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านมะอึ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับอนุบาลโดยใช้แนวคิด High Scope และเปิดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเชียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและนักศึกษาชั้นปีที 4 คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลับราชภัฎร้อยเอ็ด กว่า 250 คน เข้าร่วมสังเกตการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้