กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ,ดร.สกล คามบุศย์ อดีต ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัดทุกคนรวมทั้งผู้อาวุโสร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดวิมลนิวาส ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเสริมสิริมงคลให้แก่บุคลากรในสังกัดและเป็นการปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีความเสียสละ อดทน มีความตื่นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน

และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นยังได้มีการประชุมพัฒนาบุคลการในสังกัดทุกคนโดยผู้อำนวยการเน้นย้ำในเรื่อง คุณภาพ กายภาพ สัมพันธภาพ เอกภาพ และสุดท้ายคือสุภาพ ให้บุคลากรทุกคนถือเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงานเพื่อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จะได้เป็นผู้นำในทุกด้าน ต่อไป ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตัวอาคารและห้องทำงานของตนเอง เพื่อเป็นการรับสิ่งดีๆ เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้