รับ MOU ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับ MOU ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีผู้สนใจรับการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนาม MOU แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายและให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม