สู่วันการทดสอบระดับชาติ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติภายใต้สโลแกน “รวมพลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ พิชิตสู่ความเป็นหนึ่งของประเทศ” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีนับถอยหลัง(Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย และบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้ทำพิธีนับถอยหลัง(Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ

เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกคน ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบ O-Net ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
ในการนี้ ได้มีการเร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป