ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๔,๒๓0.00 บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันสองร้อย สามสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้